LIKVIDÁCIA

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, ktorej nie ste vinníkom? Čítajte čo by ste mali vedieť a robiť, ak sa ocitnete v takejto situácii. Viete ako prebieha likvidácia poistnej udalosti? Čo spraviť pri nehode, alebo úraze? Aké papiere je potrebné doložiť k nehode a čo poisťovňa potrebuje k vyplateniu?

  1. Prvou, základnou vecou je presvedčiť sa, či pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu. Ak áno, volajte políciu a záchrannú službu. Políciu volajte aj vtedy, ak vznikla škoda na majetku, ktorá presahuje 3390 € alebo sa s ostatnými účastníkmi neviete dohodnúť, kto je vinníkom nehody.Dôležité čísla pri dopravnej nehode: Záchranná služba – 155, Polícia – 158, Požiarna a záchranná služba – 150, Integrovaný záchranný systém – 112
  2. Vyplnenie tlačiva Správa o nehode:Dôsledne vyplňte správu o nehode, toto tlačivo máte povinnosť mať so sebou v aute, má medzinárodný formát, preto ho využijete aj v prípade, že druhým účastníkom dopravnej nehody je príslušník cudzieho štátu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú, vinník nehody vyplní svoju časť formulára, je vhodné aj keď vyplníte nákres nehody. V prípade, že vinníkom je cudzinec, ten vypĺňa svoju časť formulára Správa o nehode v konkrétnom jazyku. Tlačivo obidve strany podpíšu a ako poškodený dostanete jednu kópiu tlačiva, originál musí škodca doručiť do svojej poisťovne do 15 dní (30 dní ak poistná udalosť vznikla v zahraničí) od vzniku poistnej udalosti.
  3. Nasleduje obhliadka vozidla a škôd technikom z danej poisťovne. Do výšky plnenia sa zarátava cena práce a cena náhradných dielov v nových cenách. Po likvidácii poistnej udalosti vám ako poškodenému poisťovňa vinníka dopravnej nehody preplatí poistné krytie. Rozlišujeme dva postupy, pri likvidácii poistnej udalosti a preplácaní škôd v závislosti od toho, či máte uzatvorené aj havarijné poistenie.
    1. V prípade, že máte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie:Po prvé vznik poistnej udalosti oznámte poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Táto vám následne vyplatí poistné plnenie, z ktorého je odrátaná spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. Poisťovňa škodcu vám prepláca z PZP len danú spoluúčasť. Tieto úkony by za vás mala vybaviť vaša havarijná poisťovňa.
    2. V prípade, že nemáte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie:Do poisťovne vinníka bezodkladne nahláste škodu resp. vyplňte hlásenie poistnej udalosti – telefonicky, cez online formulár, či písomne pomocou tlačív, ktoré môžete poslať poštou, faxom alebo emailom. Všetky tieto tlačivá a kontakty pre jednotlivé poisťovne nájdete nižšie na tejto stránke.